MOBBING AKADEMICKI – WPROWADZENIE

MOBBING AKADEMICKI
na uczelniach i w instytucjach naukowych
WPROWADZENIE

Motto:

WSZYSTKIE ZWIERZĘTA SĄ RÓWNE. ALE NIEKTÓRE ZWIERZĘTA SĄ RÓWNIEJSZE OD INNYCH – ORWELL

‚Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszył przełożonego’ – z ukazu cara Rosji Piotra I z 9 grudnia 1708 r.

‘Gdy niedawno odszedł jeden z takich ‘ feudałów’, którego nazwisko figuruje na czele prawie każdej placówki, każdego komitetu, każdej komisji, każdej redakcji, okazało się, że nie było komu powierzyć po nim kierownictwa jego zakładu – tak dalece wytępił wszelkich potencjalnych następców” – Marian Mazur

‚Nie bój się wrogów – w najgorszym razie mogą cię zabić. Nie bój się przyjaciół – w najgorszym razie mogą cię zdradzić. Strzeż się obojętnych – nie zabijają i nie zdradzają, ale za ich milczacą zgodą mord i zdrada istnieją na świecie.” (w:Marian Mazur 1970 Historia naturalna polskiego naukowca)


WPROWADZENIE

Mobbing to długotrwały terror psychiczny stosowany w pracy na ogół wobec jednostki. Mobberem jest na ogół przełożony szykanujący niewygodnego pracownika; niekiedy koledzy mobbbingują nietypowego kolegę, którego chcą odizolować od grupy; bardzo rzadko to przełożony jest nękany przez podwładnych. Jest też mobbing skierowany ku studentom, gdzie mobberami są nauczyciele akademiccy. Możliwość obrony przed mobbingiem w Polsce jest jedynie iluzoryczna ze względu na przyzwolenie społeczne dla mobbingu oraz często niekorzystną dla poszkodowanych interpretację przepisów prawnych stosowaną przez sądy. Pewną pomoc dla poszkodowanych pracowników mogą stanowić stowarzyszenia antymobbingowe, a dla poszkodowanych studentów także – Rzecznik Praw Studenta. Najważniejsze aby nie być samemu.

Mobbing na uczelniach ma szczególnie korzystne warunki rozwoju ze względu na feudalną strukturę nauki polskiej zagwarantowaną prawem, no i aprobatę tej struktury przez demokratyczną większość. Powszechny konformizm społeczności akademickiej i brak mediatora (rzecznika) akademickiego dla rozwiązywania problemów w obrębie korporacji uczelnianej sprzyja mobbingowi. Ktoś kto nie pasuje do układów, kto chce zachować niezależność myślenia i działania, kto ujawnia patologie, uczelniane przekręty, ten jest mobbingowany. Poziom merytoryczny pracownika nie ma znaczenia. Na ogół im bardziej utalentowany i lepiej zorganizowany pracownik, tym dla niego gorzej – zagraża innym, a jak się go pozbędą to miejsce się zwalnia dla miernot, konformistów, oportunistów. Mobbing jest jednym z najważniejszych przyczyn kiepskiej kondycji nauki i edukacji w Polsce i ucieczki młodych z instytucji naukowych.

Mobbing na uczelniach i w instytucjach naukowych jest jednak bardzo słabo poznany. Nie ma badań nad mobbingiem ani w skali kraju, ani nawet w skali wybranych uczelni czy instytucji naukowych. Niewiele o nim można znaleźć w mediach. Niekiedy można przeczytać w internecie. Przypadki mobbingu są tuszowane przez władze uczelni a same uczelnie, szczególnie te najważniejsze, przedstawiane sa jako ‚Wszechnice Cnót Wszelakich’. Prawda o uczelniach jest inna. Obraz prezentowany w mediach to najczęściej fałszywy obraz rzeczywistości. To na ogół obraz tworzony przez trzymających władzę i trzymających z mobberami. Obraz uczelni w oczach osób mobbingowanych jest niemal nieznany. Uczelnie są w mediach niekiedy współudziałowcami, często media są patronami obchodów, uroczystości uczelnianych a dziennikarze-absolwenci uczelni tworzą stowarzyszenia aby przedstawiać ich uczelnie jedynie w korzystnym świetle.

Jeśli o mobbingu na uczelni nic nie słychać to nie znaczy, że go nie ma. To znaczy, że jest zamiatany pod dywan. Jeśli dywan jest gruby i dobrze pod niego zamieciono to NIC NIE SŁYCHAĆ!

Ta witryna powstała po to, aby o mobbingu na uczelniach i w instytucjach naukowych było słychać -aby nie można było zamieść pod dywan bardzo częstych przypadków mobbingu.

STOP dla MOBBINGU!

Będę wdzięczny za informacje o konkretnych przypadkach mobbingu na uczelniach czy w instytucjach naukowych.

Kontakt: jozef.wieczorek@interia.pl


także:

Portal – Niezalezne Forum Akademickie www.nfa.pl

Etyka i patologie polskiego srodowiska akademickiego http://nfaetyka.wordpress.com/

NFA -Sprawy Ludzi Nauki  – http://nfapat.wordpress.com/

Blog akademickiego nonkonformisty – http://blogjw.wordpress.com/

Witryna obywatelska Jozefa Wieczorka (archiwum) –https://wobjw.wordpress.com/

Mediator akademicki kontra mobbing – http://nfamob.wordpress.com/

Mediator akademicki jako przeciwdzialanie mobbingowi w środowisku akademickimhttp://www.nfa.pl/skany/Mediator_akademicki.pdf

MOBBING AKADEMICKI

W kategorii  MOBBING AKADEMICKI zgromadzone są archiwalne teksty autora z likwidowanej  strony :

MOBBING AKADEMICKI

na uczelniach i w instytucjach

naukowych

Strona ta była budowana przez autora  od 2003 jako pierwsza strona internetowa poświęcona mobbingowi akademickiemu w Polsce. Strona była dostępna w internecie pod adresem http://www.mobbing-jwieczorek.ans.pl/ i pełniła pożyteczną rolę.  Dała ona początek serwisowi

Mediator akademicki kontra mobbing funkcjonującemu od 2009 r.  pod adresem

http://nfamob.wordpress.com/

Z przyczyn technicznych ta najstarsza strona  jest w likwidacji  a jej zawartość w części zostaje przeniesiona na tą archiwalną stronę autora . Końcowa zawartość likwidowanej strony: