ZESPÓŁ DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH KBN

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

ZESPÓŁ  DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

WARSZAWA

 

Wyrażając  zadowolenie z  powołania ZESPOŁU  DO SPRAW ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH chciałbym przedstawić kilka propozycji uregulowań prawnych, które by mogły ograniczyć patologię nauki w Polsce. Zespół, jak sądzę ma prawo i możliwości występowania o zmianę ustaw, które funkcjonują obecnie ze szkodą dla nauki i społeczeństwa.

Uważam za konieczne:

1. Wprowadzenie ustawowego nakazu publikowania  przez KBN spisów publikacji stanowiących rezultat realizowanych projektów badawczych.   

KBN moim zdaniem narusza w poważny sposób zasady etyki badań naukowych broniąc się przed podawaniem do wiadomości środowisk naukowych rezultatów badań finansowanych projektów.

KBN  w „Sprawach Nauki” publikuje tylko listy  projektów skierowanych do finansowania oraz koszty ich realizacji. Niestety zainteresowany badacz (płatnik podatków) nie może uzyskać informacji odnośnie rezultatów tych grantów.

Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że  przynajmniej część „najlepszych” projektów badawczych  nie przyniosło żadnych godnych publikowania w dobrych czasopismach rezultatów.

Utajnianie przez KBN rezultatów badań finansowanych z kieszeni podatnika narusza rażąco zasady etyki badań naukowych, a także Konstytucję RP.

 2. Wprowadzenie ustawowego zakazu wygrywania konkursów „na granty” przez członków  Komisji KBN  i  ich rodziny.

Analiza rezultatów konkursów KBN na finansowanie projektów badawczych  jednoznacznie wskazuje na proceder nierzadkiego wygrywania tych konkursów przez członków Komisji KBN (proceder ten trudno inaczej określić niżkorupcją) lub ich rodziny (proceder ten trudno inaczej określić niż nepotyzmem).

Władze KBN zasłaniają się odpowiednimi ustawami zezwalającymi ponoć na swobodne uprawianie tego procederu, który  rażąco narusza elementarne zasady etyczne, a także  Konstytucję RP.

 3. Wprowadzenie ustawowego zakazu zatrudniania w placówkach edukacyjnych  i naukowych profesorów, którzy sprzeniewierzyli się obowiązkowi poszukiwania prawdy  oraz wprowadzenie ustaw likwidujących autonomię profesorów i rad naukowych w zakresie zmieniania faktów, niszczenia pracowników nauki i ich warsztatów pracy, w zakresie marnotrawstwa finansów publicznych

W obecnym systemie prawnym i etycznym dożywotni profesorowie bezkarnie mogą zmieniać fakty, aresztować niewygodne dla nich opinie, niszczyć niewygodnych pracowników nauki i warsztaty ich pracy, marnotrawić finanse publiczne, a następnie domagać się zwiększenia nakładów księgowanych po stronie wydatków na  naukę. Zatajany jest jednocześnie przed społeczeństwem (podatnikami dostarczającymi środków na finansowanie nauki) rzeczywisty obraz nauki, rzeczywiste przyczyny powstania luki pokoleniowej spowodowanej „wycinaniem w pień”, zgodnie z obowiązującym prawem! zbyt niezależnych i cieszących się zbyt  dużym autorytetem młodszych (od bezkarnych decydentów)  pracowników nauki.

4. Wprowadzenie ustawowego nakazu zatrudniania w placówkach edukacyjnych  i naukowych pracowników nauki, którzy przez autonomicznych decydentów nauki,  na podstawie fałszywych oskarżeń, zostali usunięci z „oficjalnych” tj.  finansowanych przez podatników instytucji naukowych.

Obecny system prawny głęboko zakorzeniony w prawodawstwie PRL-u wyraźnie dyskryminuje niezależnych badaczy, którzy narazili się (bez znaczenia z jakiego powodu) dożywotnim decydentom nauki. Dożywotni decydenci nauki polskiej powołując się do dnia dzisiejszego na ustawodawstwo stanu wojennego nie chcą zatrudniać niezależnych badaczy i nauczycieli akademickich, których udało im się wyrzucić w czasach komunistycznych. Żadna instancja w obecnym systemie prawnym nie ma uprawnień do przywracania do pracy wyrzuconych ze sfery oficjalnej nauki. Pełną władzę i  uprawnienia do określania jedynie słusznej prawdy (również do zmieniania  faktów) mają dyrektorzy czy rektorzy.

Jednocześnie zwracam się z apelem  do Komitetu o podjęcie działań na rzecz ujawnienia „profesorów”, którzy dla kariery dokonywali (i nierzadko nadal dokonują) zbrodni na prawdzie i na nauce działając na szkodę społeczeństwa. W stosunku do sędziów, prokuratorów podejmuje się pewne działania nad ujawnieniem ich haniebnej niekiedy roli jaką odegrali sprzeniewierzając się etyce zawodu. W stosunku do „profesorów” takich działań do tej pory jak mi wiadomo nie podjęto.  

                  Józef Wieczorek

  Kraków, 23.02.1999 r.