Jak nawiązać dialog z UJ ?

Jak nawiązać dialog z UJ ? 

List do rektora UJ ( dialog, pamięć, sumienie) 

16.01.2006

Józef Wieczorek
ul. Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków
L.dz/ 16/01/2006/5

Szanowny Pan Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof.dr hab. Karol Musioł

Półprawdy i brak odpowiedzialności nie scalają, lecz pogłębiają rozdarcie
Joachim Gauck 

Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy
ks. Jerzy Popiełuszko

Najpierw trzeba być człowiekiem prawdy, by można było stać się człowiekiem nauki. Wewnętrzna wierność prawdzie jest wartością, której ani ogień, ani robak nie niszczy.
ks. Józef Tischner

Dzięki lepszej komunikacji i dialogowi powinniśmy lepiej uświadomić sobie własne wartości i własną tożsamość oraz to, co nas łączy. Nie różnice przekonań i interesów, ale właśnie brak prawdziwej rozmowy jest naszym problemem.
Jan Szomburg

Odpowiedź na list a dnia 27.12.2005

Niniejszym potwierdzam otrzymanie pisma Pana Rektora z dnia 27.12.2005 ZRP-0461/145/2005 w odpowiedzi na moje pismo L.dz/ 5/12/2005/12 z dnia 5.12.2005 r. w którym jednak nie znalazłem podanego terminu rozmowy z Panem Rektorem o co się zwracałem. Także w znanym mi stanowisku Senatu UJ z dnia 21.12.2005 też nie znalazłem ani terminu spotkania, ani odpowiedzi na żadną z kwestii poruszonych w piśmie do Pana Rektora.

W tekście ‚UJ nie będzie oskarżycielem’ (Gazeta Wyborcza, 4 grudnia 2005 r (http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34474,3047919.html: jasno Pan pisał ‚Chętnie rozmawiam ze wszystkimi osobami, które chcą podzielić się ze mną swoimi uwagami’ a z odpowiedzi na mój list jasno wynika, że nie pisał Pan prawdy wprowadzając w błąd społeczeństwo biorące Pańskie deklaracje za ‚dobrą monetę’. (także mnie! o czym świadczy mój list z 5.12.2005) .

Jest to złamanie m.in.. Akademickiego Kodeksu Wartości obowiązującego jak wiadomo w UJ. Takie wyprowadzanie w pole mediów i obywateli winno się spotkać z dezaprobatą, gdyż to Rektor winien być nie tylko strażnikiem obowiązującego prawa i zasad etycznych obowiązujących w uczelni ale sam winien być kryształowy i winien dawać przykład innym. Przypomnę: -Gazeta Wyborcza 1.12. 2005 – ‚Musiał: Uniwersytet Jagielloński ma być kryształowy’ rozmawiała Katarzyna Kolenda-Zaleska http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3042535.html
-‚ Nie może być tak, żeby ktoś mówił innym językiem w czasie wykładu, a postępował inaczej. Taką schizofrenię mieliśmy za PRL, kiedy to wiele ludzi mówiło co innego w domu, co innego na zebraniach. Uważam, że Uniwersytet Jagielloński nie jest miejscem, w którym na taką schizofrenię powinniśmy sobie pozwalać – powiedział Karol Musiał, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w ‚Poranku Radia Tok FM’ 


A jednak tak jest, i to Pan Rektor wykazuje taką schizofreniczną postawę co obniża prestiż UJ. Należałoby zastosować się do głoszonych przez siebie słusznych zasad, albo podać się dymisji. 

Jak mi wiadomo, chociażby z doniesień prasowych Pan Rektor przeprowadził rozmowy z domniemanymi współpracownikami SB PRL, natomiast nie przeprowadził takiej rozmowy ze mną, mimo prośby o rozmowę, co należy rozumieć za objaw niezgodnej z Konstytucją III RP a także z Europejską Kartą Naukowca dyskryminacji – w tym przypadku dyskryminacji osób, które ze służbą Bezpieczeństwa nie współpracowały. Co prawda o takich osobach w stanowisku Senatu UJ z 21 grudnia 2005 czytamy: ‚Wiele osób nie poddało się i broniąc swojej godności narażało się na szykany ze strony SB.’ ale jednocześnie takie osoby były wykluczane z UJ przez władze UJ na podstawie ustawodawstwa lat 80-tych. Tym samym rozumie się, że postawa Senatu jest schizofreniczna. 

Do stwierdzenia Senatu ‚Uważamy, iż naukowym opracowaniem mechanizmów współpracy pracowników uczelni z SB winni zająć się historycy.’ chciałbym zauważyć, że historycy, i to z komisji senackiej UJ, badania na temat krzywd wyrządzonych nauczycielom akademickim w okresie PRL-u już prowadzili (por. Alma Mater nr. 69 r. 2005, POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’). ale metody tych badań i ich wyniki muszą budzić konsternację każdego przyzwoitego człowieka. Uważam, że takie badania winni prowadzić przede wszystkim przyzwoici ludzie z różnych profesji.
Stwierdzenie :’Senat nie czuje się jednak uprawniony do oceny działań poszczególnych osób, zdając sobie sprawę, że zarówno warunki podejmowania współpracy, jej motywacje i realizacja a także stopień jej szkodliwości były różne. Do takiej oceny uprawniony jest jedynie sąd ‚ budzi zażenowanie. Sądy w przypadku spraw uczelnianych zwykle powołują się na autonomię uczelni twierdząc, że to władze uczelni mogą każdego ocenić jak tylko chcą i nikomu, nawet sądowi nic do tego. Np. jeśli władze uczelni oceniły, ze ktoś ‚psuł’ młodzież bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia to sąd to w pełni aprobuje, bez rozpoznawania jakichkolwiek dowodów, powołując się na autonomię uczelni.

Sąd także potrafi twierdzić, że nie jest od tego aby dochodzić prawdy !!! gdy natomiast Uniwersytet dochodzenie do prawdy ma zapisane w Statucie ! bo bez działań na rzecz dochodzenia prawdy nie jest uniwersytetem, a co najwyżej budynkiem z napisem ‚Uniwersytet’ wprowadzającym obywateli w błąd.

Jednakże Senat UJ – chciałbym przypomnieć – takie decyzje sądowe chętnie aprobuje i wykorzystuje je do dyskredytowania niewygodnych nauczycieli i pozbawiania ich pracy w UJ. Niewątpliwie te sprawy ‚postawiły przed społecznością akademicką trudny problem natury moralnej’ znacznie ją przerastający, co dobrze obrazuje stanowisko Senatu UJ z dnia 21.12.2005 r., szczególnie jeśli się je rozpatrzy w szerszym kontekście jego poczynań. Wyprodukowano w ostatnim czasie wiele akademickich kodeksów etycznych i powołano wiele komisji etycznych, ale czemu to wszystko służy ?

Jak jasno widać z sytuacji na UJ ( i nie tylko na UJ), że jak ktoś współpracował z SB może się niczego nie obawiać – może mieć etat, warsztat pracy, może uczyć studentów, otrzymywać pensję, nagrody, dotacje na badania itd itp. no i ma mnóstwo obrońców, natomiast ci którzy nie chcieli współpracować z SB, usunięci na podstawie fałszywych oskarżeń ze strony władz UJ, pozbawiani etatu, warsztatu pracy, studentów itd. itp. nie mogą liczyć na żadne miłosierdzie, a nawet na dialog! 

W działaniach operacyjnych SB można np. przeczytać -Wiesław Zabłocki – Co o nas wiedzieli NSZZ ‚Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego w dokumentach SB. Arcana s. 228 [Informacja operacyjna z kolejnej rozmowy z kandydatem na TW ob. K.Sz. 26.05.1982] ..’K.Sz’ będąc w Instytucie Nauk Geologicznych przy ul. Oleandry zauważył, ze dr Wieczorek – b. działacz ‚Solidarności’ siedzi wieczorami w pracy, jest tam odwiedzany przez różnych ludzi, nosi plakietkę ‚Solidarności’. Jego postawa polityczna – zdecydowanie wroga, wskazuje, iż prowadzi jakąś działalność polityczną…. (opracował : Kpt.Stanisław Knapik, IPN Kr 08/292 t.2 k.209-210) . 
Z większością działań operacyjnych władz UJ podejmowanych dla usunięcia z uczelni niewygodnego nauczyciela akademickiego zapoznać się nie można . Nie wiadomo jak się one miały do działań operacyjnych SB, ale wygląda no to, że były one bardziej profesjonalne, bardziej skuteczne, a ponadto trwały znacznie dłużej, nawet po usunięciu. 

Można by się cieszyć ze stwierdzenia ‚Senat uznaje za słuszne zasady postępowania przyjęte przez Kolegium Rektorskie i Dziekańskie, zgodnie z którymi obowiązuje zasada domniemania niewinności’ ale niestety na UJ postępuje się zgodnie z zasadami domniemania winy w stosunku do niewygodnych osób, których to rzekomych win nie zamierza się udokumentować skazując ich na śmierć zawodową.
Szkoda, że Senat przed sformułowaniem takiego stwierdzenia nie zapoznał się z działaniami operacyjnymi najwyższych władz akademickich ( w tym Senatu UJ) prowadzonych przeciwko niewygodnym do dnia dzisiejszego nauczycielom akademickim. (np. sprawa brutalnego ataku w tekście ‚Czy naprawdę szkoły przekrętów?’ – Gazeta Wyborcza 22.12.2004, oczywiście bez możliwości obrony !).
Apel Senatu do mediów o rzetelne i odpowiedzialne przedstawianie spraw winien być skierowany przede wszystkim do siebie, zważywszy na aktywny udział Senatu w nierzetelnym i nieodpowiedzialnym informowaniu mediów w sprawach nauczycieli akademickich, w organizowaniu swoistych ‚jasełek akademickich’, czemu nawet Rada Etyki Mediów nie jest w stanie zapobiec.
Odnosi się wrażenie, że władze UJ utraciły zarówno pamięć, jak i sumienie.

Józef Wieczorek

Załączniki:
Agenci na UJ , czyli dramat mediów i autorytetów – KONTRATEKSTY -niezależny magazyn publicystów ,Wydanie nr: 42, 9 grudnia 2005

Do wiadomości: 

Zespół Ocen Etycznych “Sumienie i Pamięć”,
Przewodniczący KRASP
Rada Etyki Mediów
Zespół do opracowania „Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych”
Rzecznik Praw Obywatelskich
Redakcja Gazety Wyborczej 

APPENDIX 

5.12.2005
Józef Wieczorek
ul. Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków

Szanowny Pan Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof.dr hab. Karol Musioł
L.dz/ 5/12/2005/12

dotyczy: poznania prawdy u źródła, pokrzywdzeni w PRLu

W nawiązaniu do słów Pana Rektora opublikowanych w tekście ‚UJ nie będzie oskarżycielem’ http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34474,3047919.html

‚Zgodnie z uniwersyteckimi zasadami stosowana jest i będzie zasada domniemania niewinności, a podejmowane decyzje będą zgodne z obowiązującymi przepisami….’
‚Za oczywiste uważam dążenie do poznania prawdy u źródła.. ‚
Chętnie rozmawiam ze wszystkimi osobami, które chcą podzielić się ze mną swoimi uwagami’..

bardzo proszę o wyznaczenie mi terminu rozmowy w czasie której chciałbym się podzielić swoimi uwagami na temat stosowania na UJ zasady domniemania niewinności, inwigilacji SB, listy Wyrozumskiego – represjonowanych w PRLu (‚POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’ 69 nr. Alma Mater )
Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie owocna dla poznania prawdy

Z poważaniem
Józef Wieczorek

Odpowiedź Rektora 
ZRP-0461/145/2005 

z dnia 26.12.2005

W zawiązku z pismem z dnia 5.12.2005 r. L.dz/ 5/12/2005/12 informuje Pana, ze Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005r. zajął stanowisko w sprawie list domniemanych współpracownikow Służby Bezpieczeństwa PRL.

Podpisał Rektor UJ prof.dr hab. Karol Musioł

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sprawie list domniemanych współpracowników
Służby Bezpieczeństwa PRL przyjęte na posiedzeniu
w dniu 21 grudnia 2005 roku.
http://www.uj.edu.pl/aktualnosci/pdfs/2005122101.pdf

Dialog z Ministrem Nauki

Dialog z Ministrem Nauki

Przewodniczący KBN

Pan Andrzej Wiszniewski

WYSTĄPIENIE

Niniejszym występuję o przyznanie mi na działalność naukową 45 667 USD, czyli średniej przypadającej na badacza w Polsce znajdującego się w dramatycznej sytuacji ( patrz Rzeczpospolita 28.07.2000)). Nie ma żadnych podstaw prawnych abym w demokratycznym państwie prawa był w sposób nieuzasadniony wyróżniany otrzymując na działalność badawczą aż 0 (słownie zero) zł polskich. Ta niezdrowa sytuacja budzi wyraźną zazdrość uczonych polskich, którzy określają mnie jako ‘świętą krowę’. Przyznanie mi dorocznej dotacji 45 667 USD na działalność badawczą zlikwidowałoby dotychczas obowiązujący kastowy podział społeczeństwa, sprzeczny z Konstytucją RP Jednocześnie zostałyby stworzone podobne szanse działalności naukowej dla aktywnych Polaków, którzy nie chcą mimo wszystko emigrować.

Przyznawanie mi dotychczas aż 0 zł (zero złotych polskich) na moje badania, których rezultatem jest brak publikacji (w niepodważalnej opinii decydentów nauki polskiej, por. załącznik- http://www.geo-jwieczorek.ans.pl ) przy jednoczesnym przyznawaniu średnio jedynie 45 667 USD dla najlepszych z najlepszych, których badania są tak ważne, że ich wykazu nawet KBN nie prowadzi ( i informacji o nich nie udziela podatnikowi!) – por. moja korespondencja z KBN- narusza elementarne normy etyczne, których respektowanie ma szczególny priorytet w nauce (Deklaracja KBN z dnia 1 czerwca, 2000).

Dla uwidocznienia niczym nieuzasadnionego traktowania niektórych obywateli niczym ‘świętych krów’ ( tak mnie określił jeden z byłych kolegów na międzynarodowym sympozjum, na którym ja, wyróżniany, byłem na koszt własny i organizatorów, a on w dramatycznej sytuacji na koszt podatnika) domagam się po raz n-ty opublikowania wykazu publikacji finansowanych przez KBN. Zaproponowany przeze mnie schemat (tabele 1-5 obrazujące wykonywane w ostatnich latach tematy i ich rezultaty ( http://www.geo-jwieczorek.ans.pl) wraz z nakładem na ich realizację środków podatnika) uwidoczniłby zapewne bezzasadność preferowania niektórych obywateli przez przyznawanie na ich badania aż 0 zł polskich, przy jednoczesnym dyskryminowaniu innych otrzymujących jedynie 45 667 USD rocznie.

Obecny stan rzeczy sugeruje, że ‘najlepsi z najlepszych’, dyskryminowani przyznawaniem jedynie średnio 45 667 USD nie mają nic do zaprezentowania, że ich osiągnięcia nijak się mają do wyróżnianych nakładami 0 zł, i w gruncie rzeczy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze nakłady księgowane po stronie wydatków na naukę (jedynie 45 667 USD na badacza) w niemałym stopniu mogą być defraudowane. 

PUBLIKACJE – www.geo-jwieczorek.ans.pl


UWAGA. W moim ocenie jest to najwyżej 10- 20% prac, które mógłbym opublikować gdybym był finansowany w wymiarze 45 667 USD ( średnia roczna dla badacza znajdującego się dramatycznej sytuacji). Byłoby ich wielokrotnie więcej ( i znacznie lepszych) gdybym się przez cały czas znajdował poza zasięgiem ‘maczug profesorskich’ finansowanych z kieszeni podatnika.

Prace ostatnio publikowane są głównie poza granicami kraju, jako że nie nadają się do publikacji w periodykach polskich -finansowanych z kieszeni podatnika poprzez KBN- w których prace naukowe czy raczej makulatura produkowane są głównie po to aby mieć podkładkę pod wydatki księgowane po stronie wydatków na naukę polską.

Zwiększenie ilości publikacji w ostatnich latach jest ściśle skorelowane w czasie z wydostaniem się poza zasięg ‘maczug’ profesorskich finansowanych z kieszeni podatnika poprzez KBN. Stanowi to dowód, że efektywność prac naukowych można by znacznie zwiększyć poprzez wprowadzenie zakazu finansowania z kieszeni podatnika ‘maczug’ profesorskich. Domaganie się przy obecnej strukturze nauki i szkolnictwa wyższego zwiększenia nakładów na tzw. naukę polską –wierną córę nauki radzieckiej, i to z okresu Największego Językoznawcy-może być jedynie rozumiane jako domaganie się sfinansowania ‘maczug dalekiego zasięgu’, tak aby nieprawomyślni badacze, po skazaniu ich na śmierć naukową, więcej działalności naukowej nie mogli prowadzić. Dotychczasowy zasięg ‘maczug’ jest dla realizacji tego szczytnego celu ‘nauki polskiej’ niewystarczający (patrz wykazy powyżej).

Józef Wieczorek, Kraków,19 września 2000

UWAGA: Minister znalazł paragraf aby nie finansować moich badań. Do tej pory nie skorzystał z propozycji przedstawiania wyników badań opłacanych przez podatnika (poprzez KBN) zgodnie z moim wzorcem – http://www.geo-jwieczorek.ans.pl Zgodnie z przekazaną mi informacją Pana Ministra na stronach http://www.kbn.gov.pl i http://badis.man.poznan.pl ,można znaleźć informacje o wynikach badań. Jednakże rubryki ‚rezultaty’, ‚publikacje’ na stronie http://badis.man.poznan.pl ,są na ogół puste!!! Puste rubryki w takim przypadku oznaczają jednak brak wyników. Na co więc zostały przeznaczone pieniądze podatnika ? Tego do tej pory Pan Minister nie wyjaśnił, jakkolwiek w korespondencji napisał mi ‚ Doceniam w pełni Pańską troskę o właściwe funkcjonowanie podległej mi instytucji; Pańskie uwagi będą niewątpliwie brane pod uwagę w naszej dalszej pracy’. Ale kiedy to nastąpi? Czy ja tego doczekam?

(26 sierpień 2001) 

MINISTER NAUKI 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 
Pan Andrzej Wiszniewski

Szanowny Panie Ministrze!

Jako obywatel RP płacący podatki na utrzymanie Ministerstwa Nauki i finansowanie badań naukowych domagam się od Pana Ministra rzetelnej informacji na co wydawane są moje pieniądze. Załączam przykładowy wykaz zakończonych 50 projektów badawczych i ich ‚rezultatów’. Niestety stan moich finansów nie pozwala mi na przytoczenie większej ich ilości (zapewne takich projektów, z takimi rezultatami, można przytoczyć setki, jeśli nie tysiące!). I tak robię to, co winni robić opłacani przeze mnie (i innych podatników) pracownicy KBN, a także ‚uczeni’, a Pan Minister mimo moich propozycji jednak nie chce tej sytuacji rozwiązać. Miło mi, że Pan Minister docenia w pełni moją troskę o właściwe funkcjonowanie podległej Panu instytucji ( jak Pan pisze w liście z dnia 17.08.2001 – BA-WZ-05-107/E/2001), ale za tymi słowami nie idą czyny. Domagam się od Pana Ministra poważnego potraktowania sprawy finansowania badań naukowych przez KBN i udzielania rzetelnych informacji podatnikom o ich rezultatach.

Józef Wieczorek